ru
en

DARBĪBAS SFĒRA

DARBĪBAS SFĒRA

Produktu, procesu un pārvaldības sistēmu atbilstības novērtēšana (sertifikācija) gan reglamentētajā, gan nereglamentētajā jomā.

Sertifikācija uz atbilstību LR, Eiropas un / vai starptautisko normatīvo dokumentu prasībām.

 

akreditētā sfēra:

-          Produktu un procesu atbilstības novērtēšana

  • pārtikas produktu un to ražošanas procesa sertifikācija

(dabīgais minerālūdens, avota ūdens, dzeramais ūdens, bezalkoholiskie dzērieni)

uz atbilstību:

LR MK  15.12.2015  noteikumi Nr.736 “Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” (attiecīgi – Komisijas Direktīva Nr.2003/40/EK (16.05.2003) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2009/54/EK (18.06.2009))

LR MK 09.05.2023 noteikumi Nr. 233 “Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” – I pielikums (attiecīgi - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2020/2184 (16.12.2020) par dzeramā ūdens kvalitāti – I pielikums)

Komisijas Regula (ES) 2023/915 (2023. gada 25. aprīlis) par konkrētu kontaminantu maksimālajiem līmeņiem pārtikā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1881/2006

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (16.12.2008) u.c.

  • ražošanas procesa sertifikācija, t.sk.:

- dzērienu (dabīgais minerālūdens, avota ūdens, dzeramais ūdens, bezalkoholiskie dzērieni) ražošanas procesa novērtēšana

- tēju ražošanas procesa novērtēšana

- uztura bagātinātāju ražošanas procesa novērtēšana

uz atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.852/2004 (29.04.2004) par pārtikas produktu higiēnu (HACCP pamatprincipi)

  • materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un to ražošanas process

uz atbilstību:

LR MK  noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku” (19.10.2011),

Eiropas Parlamenta un Padomes 27.10.2004 Regula (EK) Nr.1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem,

Komisijas Regulai (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (14.01.2011)

Komisijas 22.12.2006 Regula (EK) Nr.2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi

  • rotaļlietu EK tipa pārbaude

uz atbilstību LR MK 15.02.2011 noteikumiem Nr.132 „Rotaļlietu drošuma noteikumi” un attiecīgi - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (18.06.2009)

-          pārvaldības sistēmu atbilstības novērtēšana

uz atbilstību standarta LVS EN ISO 22000:2018 „Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai (ISO 22000:2018)” prasībām (kategorijā K Chemical and  bio-chemical saskaņā ar LVS ISO 22003-1:2023)

 

neakreditētā sfēra:

  • pārtikas produktu (miltu konditorejas izstrādājumi, maizes izstrādājumi, tējas, eļļas, uztura bagātinātāji u.c.) atbilstības novērtēšana
  • kvalitātes pārvaldības sistēmas novērtēšana uz atbilstību LVS EN ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)”.
  • kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses novērtēšana uz atbilstību LVS EN ISO 22716:2008 „Kosmētika. Laba ražošanas prakse (GMP). Labas ražošanas prakses vadlīnijas”
  • uztura bagātinātāju labas ražošanas prakses novērtēšana uz atbilstību Europe Guide "Good Manufacturing Practice for Manufacturers of Food Supplements"
  • pārtikas drošības pārvaldības sistēmas novērtēšana

uz atbilstību standarta LVS EN ISO 22000:2018 „Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai (ISO 22000:2018)” prasībām šādās kategorijās (saskaņā ar LVS ISO 22003-1:2023):

C Pārtika, sastāvdaļas un mājdzīvnieku barība

D Dzīvnieku barības ražošana

E Sabiedriskā ēdināšana

F Tirdzniecība, mazumtirdzniecība

G Transporta un uzglabāšanas pakalpojumi

H Pakalpojumi, kas saistīti ar drošu pārtikas un barības ražošanu, tostarp ūdens piegādi, kaitēkļu apkarošanu, tīrīšanas pakalpojumiem un atkritumu iznīcināšanu

I Iepakojuma materiālu ražošana saskarei ar pārtiku un dzīvnieku barību