ru
en

SŪDZĪBU UN APELĀCIJU IZSKATĪŠANA

SŪDZĪBU UN APELĀCIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

 

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Sertifikācijas centrs reģistrēšanai un izskatīšanai pieņem rakstveida sūdzības vai apelācijas, kuras iesniegtas personīgi, nosūtītas pa pastu vai uz e-pastu un apstiprinātas ar elektronisko parakstu.

1.2. Uz sūdzības vai apelācijas jābūt šādiem rekvizītiem:

- iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

- dzīvesvietas vai juridiskā adrese,

- kontaktinformācija,

- norāde par sastādīšanas vietu,

- datums,

- iesniedzēja paraksts (fiziskai personai) vai institūcijas vadītāja amats, paraksts, zīmogs (juridiskai personai).

1.3. Saņemot sūdzību vai apelāciju, sertifikācijas centrs 7 dienu laikā rakstiski informē iesniedzēju par sūdzības vai apelācijas saņemšanu.

1.4. Pēc sūdzības vai apelācijas izskatīšanas procedūras pabeigšanas un attiecīgā lēmuma pieņemšanas sertifikācijas centrs sniedz rakstisku atbildi sūdzības vai apelācijas iesniedzējam.

1.5. Ja sūdzības vai apelācijas iesniedzējs nepiekrīt atbildē norādītajam lēmumam, viņam ir tiesības griezties Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK).

 

2. Sūdzību un apelāciju izskatīšanas termiņi

2.1. Sūdzības vai apelācijas iesniedzējam atbilde ar pamatotu lēmumu tiek sniegta 15 dienu laikā.

2.2. Izņēmumi var būt šādos gadījumos:

- ja nepieciešama papildus pārbaude un papildus ziņu saņemšana – 30 dienu laikā, informējot par to sūdzības vai apelācijas iesniedzēju;

 - ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi 30 dienu laikā, piemēram, jāveic ārvalstīs esoša uzņēmuma ārpusplāna audits ar produkcijas testēšanu, šo termiņu var pagarināt, informējot par to iesniedzēju.

 

3. Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība

3.1. Saņemot rakstveida sūdzību vai apelāciju, sertifikācijas centra pilnvarotā kvalitātes jomā iereģistrē to „Sūdzību un apelāciju reģistrā” (Nr.10-14).

3.2. Sertifikācijas centra pilnvarotā kvalitātes jomā izskata sūdzības saturu un diferencē to pēc sūdzības objekta:

- sertificētais pasūtītājs,

- sertifikācijas centrs un tā personāls.

3.3. Valdes priekšsēdētāja nozīmē ekspertu / auditoru vai komisiju sūdzības vai apelācijas izskatīšanai. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieaicināts neatkarīgs eksperts / auditors.

3.4. Lēmumu par sūdzības vai apelācijas izskatīšanas rezultātiem nedrīkst pieņemt persona, kura bija iesaistīta sūdzības vai apelācijas objektā.

3.5. Saņemtā sūdzības vai apelācijas izskatīšanas gaitā noformētā dokumentācija un pieņemtais lēmums tiek uzglabāts sertifikācijas centrā saskaņā ar lietu nomenklatūrā norādīto (Nr.10-15).