ru
en

DARBĪBAS SFĒRA

      Sertifikācijas centrs "Baltsert" veic produktu, procesu un sistēmu atbilstības novērtēšanu (sertifikāciju) gan reglamentētajā, gan nereglamentētajā sfērā.

     Atbilstības novērtēšana tiek veikta uz atbilstību LR, Eiropas un / vai starptautisko normatīvo dokumentu prasībām šādā sfērā:

 

  • Pārtikas produktu, t.sk. dabīgā minerālūdens sertifikācija uz atbilstību LR un Eiropas normatīvo dokumentu prasībām

 

  • Pārtikas produktu ražošanas procesa sertifikācija, t.sk. dabīgā minerālūdens ražošanas procesa sertifikācija uz atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.852/2004 (29.04.2004) par pārtikas produktu higiēnu prasībām (HACCP pamatprincipi)

 

  • Pārtikas drošības pārvaldības sistēmu novērtēšana uz atbilstību LVS EN ISO 22000:2006 „Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” šādās kategorijās:

 

C

Pārtikas produktu ražošana 

D

Dzīvnieku barības ražošana

E

Sabiedriskā ēdināšana

F

Izplatīšana

G

Transporta un uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana 

J

Pakalpojumi (ūdens apgāde, kaitēkļu apkarošana, tīrīšanas pakalpojumi, atkritumu likvidēšana u.c.)

I

Pārtikas iepakojuma un iepakošanas materiālu ražošana

 

  • Kvalitātes pārvaldības sistēmu sertifikācija uz atbilstību LVS EN ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)” prasībām šādā sfērā:

IAF 3    Pārtikas produkti, alkoholiskie dzērieni, tabaka

IAF 30  Viesnīcas un restorāni

(Sfēra norādīta saskaņā ar IAF ID 1:2010 „IAF Informative Document for QMS Scopes of Accreditation”)

 

  • Kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses novērtēšana uz atbilstību LVS EN ISO 22716:2008 “Kosmētika. Laba ražošanas prakse (GMP). Labas ražošanas prakses vadlīnijas”

 

  • Kosmētikas līdzekļu novērtēšana uz atbilstību LR MK noteikumu Nr.354 “Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” (02.07.2013) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (30.11.2009) prasībām

 

  • Rotaļlietu tipa pārbaudes veikšana uz atbilstību LR MK 15.02.2011 noteikumu Nr.132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi” prasībām un attiecīgi – Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu prasībām

 

  • Materiālu un priekšmetu, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, un razošanas procesa novērtēšana uz atbilstību LR un Eiropas normatīvo dokumentu prasībām: LR MK 19.10.2011 noteikumi Nr.808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (27.10.2004), Komisijas Regula (EK) Nr.2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi (22.12.2006),  Komisijas Regula (ES) Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (14.01.2011) u.c.